*Els PDF signats no es poden modificar. Per a la seva correcta visualització cal descarregar el document i obrir-lo amb el programa gratuït Adobe Acrobat Reader.

Pressupostos
 
Pressupost 2022

Pressupost liquidat 2021

Pressupost 2021 (prorrogat 2020). Modificacions número 1, 2, 3, 4, 5 i 6

Prorrogat el pressupost de l’exercici 2020, d’acord amb el Decret 146/2020, de 15 de desembre, amb l’objecte de declarar la pròrroga del pressupost aprovat en l'exercici 2020 i determinar els criteris d'aplicació d'aquest pressupost prorrogat (DOGC  número 8297, de 17 de desembre).
Auditoria de comptes anuals
Retribucions, indemnitzacions i dietes del personal directiu
Activitats, béns i interessos del personal directiu
Retribucions, indemnitzacions i dietes del personal no directiu