Pressupostos
Pressupost 2021

Prorrogat el pressupost de l’exercici 2020, d’acord amb el Decret 146/2020, de 15 de desembre, amb l’objecte de declarar la pròrroga del pressupost aprovat en l'exercici 2020 i determinar els criteris d'aplicació d'aquest pressupost prorrogat (DOGC  número 8297, de 17 de desembre).
Auditoria de comptes anuals
Retribucions, indemnitzacions i dietes del personal directiu
Activitats, béns i interessos del personal directiu
Retribucions, indemnitzacions i dietes del personal no directiu