El Consorci

El Consorci és una entitat de dret públic, amb caràcter associatiu i personalitat
jurídica pròpia, que es regeix pels òrgans següents:
 

Institut Català
del Sòl

Sr. Agustí Serra i Monté
Secretari de l'Agenda Urbana i Territori

Sra. Elisabet Cirici i Amell
Directora General d’Urbanisme 

Sr. Albert Civit i Fons
Director de l’Institut Català del Sòl   

Ajuntament Santa Coloma
de Cervelló

Sra. Anna Martínez i Almoril
Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 

Sr. Jordi Bartolomé i Fernández
1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 

Ajuntament Sant Boi
de Llobregat

Sra. Lluïsa Moret i Sabidó
Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Sr . José Àngel Carcelen i Luján
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’actuació política de ciutat sostenible i saludable de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 Presidència i vicepresidència

La presidència del Consell General, d’acord amb els Estatuts del Consorci, és de caràcter rotatori per al període d'un any. L’any 2021 recau en el Sr. Secretari de l'Agenda Urbana i Territori.
 

La Vicepresidència, d’acord amb els Estatuts del Consorci, també té el mateix caràcter rotatiu pel mateix temps. Durant l’any 2021 recau en la Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.  Cap dels membres que representen la Presidència, la Vicepresidència o els vocals del Consorci perceben cap retribució ni dietes pel desenvolupament del seu càrrec. 


Funcions:
Si vols conèixer les funcions que desenvolupen aquests òrgans pots
veure’ls als Estatuts. 

Més informació
 

Institut Català
del Sòl

Sr. Josep Armengol i Tatjé
Sub-director general d’Acció Territorial

Sr. Gonçal Marquès i Sagnier
Director de projectes, Cap operatiu de l’Institut Català del Sòl 

Ajuntament Santa Coloma
de Cervelló

Sra. Anna Martínez i Almoril
Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 

Sr. Jordi Bartolomé i Fernández
1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 

Ajuntament Sant Boi
de Llobregat

Sr. Carlos Aldana i Alfaro
Director de l’Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable 

Sra. Maria Salinas i Salinas
Cap del Servei de Planificació del Territori 
 

Presidència

La Presidència de la Comissió Executiva, d’acord amb els Estatuts del Consorci, és de caràcter rotatori per al període d'un any. L’any 2021 recau en la Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
 

Cap dels membres que representen la Presidència, o els vocals de la Comissió executiva perceben cap retribució ni dietes pel desenvolupament del seu càrrec.


Funcions:
Si vols conèixer les funcions que desenvolupa la Comissió Executiva pots veure-les als Estatuts. 

Més informació
 
   
La Gerència, en cas de ser dotada, actua com a òrgan de gestió i exerceix les atribucions i funcions que es determinin i aquelles que li deleguin els altres òrgans del Consorci, quan això sigui possible. Ostenta el càrrec de gerent, per designació del Consell General celebrat en data 23 de setembre de 2020 , el senyor Xavier Isart i Rueda.
 
   
El secretari/a del Consorci ho és tant del Consell General com de la Comissió Executiva, i és nomenat/da pel Consell General. Ostenta el càrrec de secretària, per designació del Consell General celebrat en data 20 de desembre de 2018 la senyora Maria Jesús del Carmen Guiró, lletrada de l'Institut Català del Sòl.