Estatuts
Data de publicació dels estatuts vigents: 5 d'agost de 2019.

Capítol 1

Disposicions generals
Article 1: Constitució, adscripció i naturalesa jurídicaicona triangle botó desplegable
1.1 El Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l'àmbit a l'entorn de la Colònia Güell, als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, es constitueix com a entitat pública consorciada entre:
a) l'Institut Català del Sòl.
b) l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
c) l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

1.2. El Consorci és una entitat de dret públic, de caràcter associatiu, amb personalitat jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats, i té naturalesa autonòmica i voluntària.

1.3. El Consorci s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Institut Català del Sòl. El seu règim orgànic, funcional i financer serà regulat per aquests Estatuts.

1.4. El Consorci es constitueix com una entitat urbanística especial i opera com a administració actuant en els termes que estableixen els articles 22 i 23 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
Article 2: Objecteicona triangle botó desplegable
El Consorci té com a objecte dur a terme el desenvolupament i execució urbanística de l'àmbit territorial situat a l'entorn de la Colònia Güell, als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, conformat actualment pels sectors urbanístics PPr Entorn de la Colònia Güell, Riera de Can Solé, Recinte Industrial de la Colònia Güell i Torre Salvana i de tots aquells espais urbans imprescindibles per a un bon encaix urbà del conjunt.
Article 3: Àmbit d'actuacióicona triangle botó desplegable
L'àmbit d'actuació del Consorci, comprès entre els nuclis urbans dels municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, la carretera BV-2002 i l'àrea de sòl no urbanitzable del Parc del Garraf, serà fixat pels instruments de planejament general que correspongui, i està constituït actualment pels sectors urbanístics PPr Entorn de la Colònia Güell, Riera de Can Solé, Recinte industrial de la Colònia Güell i Torre Salvana. En l'àmbit d'actuació s'incorporaran, d'acord amb el planejament general, tots aquells espais imprescindibles per assegurar una bona integració dels nous espais amb els existents.

Aquest àmbit abasta en total una superfície aproximada de 76,43 hectàrees, de la qual el 84,10 % correspon al municipi de Santa Coloma de Cervelló i el 15,90 % al municipi de Sant Boi de Llobregat, aproximadament. La superfície final de l'àmbit serà determinada pels instruments de planejament general que l'ordenin.
Article 4: Funcionsicona triangle botó desplegable
4.1 Per tal de desenvolupar el seu objecte, corresponen al Consorci les funcions següents:
a) Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències.
b) Ser l'administració urbanística actuant d'acord amb el que estableix la legislació urbanística.
c) Redactar i executar els instruments de planejament i els projectes d'urbanització i d'infraestructures necessaris per al desenvolupament urbanístic de les actuacions.
d) Fixar per a l'execució urbanística d'aquests àmbits el sistema d'actuació i modalitat que, per raó de les circumstàncies concurrents, es consideri més adient, en cas que es tracti d'una determinació no inclosa al planejament urbanístic corresponent, així com, si escau, modificar el sistema d'actuació o la seva modalitat, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del text refós de la Llei d'urbanisme. Redactar, tramitar, aprovar i executar els instruments de gestió que correspongui.
e) Establir els criteris i els mecanismes de gestió i finançament dels diferents projectes d'infraestructures o de serveis.
f) Liquidar i recaptar les quotes que siguin exigibles als propietaris de sòl per a la urbanització i gestió dels sectors, si escau.
g) Totes aquelles altres funcions pròpies de la seva condició d'administració actuant dels sectors i les que siguin necessàries per al compliment de l'objecte del Consorci.

4.2 Si es decideix desenvolupar alguna de les actuacions mitjançant la concessió de la seva execució urbanística integrada, d'acord amb allò que disposa l'article 141 del text refós de la Llei d'urbanisme, la persona concessionària podrà assumir les funcions relacionades als apartats c) i f) anteriors, així com la redacció i execució dels instruments de gestió que s'esmenten a l'apartat d).

4.3 En el cas que el desenvolupament d'alguna de les actuacions es dugui a terme mitjançant el règim de concessió abans esmentat o pel sistema d'actuació de reparcel·lació en les modalitats de compensació bàsica o per concertació, per al compliment de les funcions que el present article atribueix al Consorci s'hauran d'utilitzar preferentment els mitjans personals i materials dels ens consorciats i, a aquest efecte, s'haurà d'adaptar l'estructura del Consorci per tal de complir amb aquest requeriment.
 
Article 5: Personalitat i capacitat jurídicaicona triangle botó desplegable
5.1 El Consorci, per complir el seu objectiu, té personalitat jurídica pròpia diferent de la dels ens consorciats.

5.2 El Consorci té capacitat jurídica suficient per complir el seu objectiu i, en conseqüència, pot dur a terme les actuacions següents:
a) Adquirir i ser beneficiari d'expropiacions, sent l'administració que correspongui l'entitat expropiant; posseir, reivindicar, gravar, hipotecar i alienar béns de tota mena; obligar-se, formalitzar contractes, executar les accions i interposar recursos, de conformitat amb la normativa vigent.
b) Contractar, d'acord amb el que disposa l'ordenament jurídic vigent, tot restant sotmès a la legislació de contractes del sector públic en els supòsits i de la manera que li sigui d'aplicació en cada moment.
c) Establir convenis amb particulars i altres administracions públiques destinats al compliment del seu objectiu.
d) Obtenir, en la seva qualitat d'administració actuant, el percentatge d'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta que correspongui, de conformitat amb allò que estableix l'article 23.4 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
Article 6: Règim jurídicicona triangle botó desplegable
El Consorci Urbanístic es regeix per aquests Estatuts, pel Reglament de règim intern en el cas que s'aprovi, per la legislació urbanística i per les disposicions legals i reglamentàries que li siguin aplicables.

Capítol 2

Govern del Consorci
Article 10: Òrgans de govern i de gestióicona triangle botó desplegable
10.1. El Consorci es regeix pels òrgans següents:
a) El Consell General.
b) La Comissió Executiva, que es configura com a òrgan de creació potestativa.
c) La Presidència.
d) La Vicepresidència.

10.2. A més a més, el Consorci pot estar dotat d'una Gerència, que actua com a òrgan de gestió, d'acord amb el que s'exposa en aquests Estatuts.

Secció 1: Del Consell General
 
Article 11: Naturalesa, composició i votsicona triangle botó desplegable
11.1 El Consell General és l'òrgan superior i rector que, mitjançant la deliberació i la decisió, exerceix de manera col·legiada el govern del Consorci i la seva administració.

11.2 El Consell General està integrat per representants de l'Institut Català del Sòl, l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de la manera següent:
a) Tres representants de l'Institut Català del Sòl, nomenats i separats lliurement per l'òrgan d'aquesta entitat que correspongui.
b) Dos representants de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, nomenats i separats lliurement per l'òrgan de govern municipal que correspongui.
c) Dos representants de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, nomenats i separats lliurement per l'òrgan de govern municipal que correspongui.
El nombre de representants de cadascun dels ens que formen el Consorci i, per tant, el nombre de membres del Consell General, podrà ser modificat per acord dels membres del Consell, sense que el nombre total de membres pugui excedir de cinc representants per cada ens, observant en tot cas allò que disposen els apartats 5 i 6 d'aquest article.

11.3 La Gerència, en el cas que sigui establerta, i la persona designada per exercir la Secretaria del Consell General, han d'assistir a les sessions d'aquest òrgan, amb veu, però sense vot.

11.4 En la designació de les vocalies s'ha de tenir en compte la perspectiva de gènere per tal de tendir a obtenir una representació equilibrada de dones i d'homes.

11.5 El nombre de vots del conjunt de representants de l'Institut Català del Sòl representarà el 51 % dels vots totals computables i, així mateix, el nombre de vots del conjunt de representants dels ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat representarà el 49 % del conjunt de vots totals computables, distribuïts de la manera següent:
- El nombre de vots del conjunt de representants de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló representarà el 41,20 % del conjunt de vots totals computables.
- El nombre de vots del conjunt de representants de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat representarà el 7,80 % del conjunt de vots totals computables.

11.6 No obstant l'anterior, en l'execució i desenvolupament de cadascun dels sectors que componen l'àmbit territorial d'actuació del Consorci, el nombre de vots del conjunt de representants de l'Institut Català del Sòl mantindrà la representació del 51 % dels vots totals computables, mentre que el restant 49 % es distribuirà entre els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat de manera proporcional a la superfície de cada municipi en cadascun dels sectors.

11.7 Cadascuna de les entitats consorciades assigna els vots a parts iguals entre els seus membres.
Article 12: Funcionsicona triangle botó desplegable
12.1 Corresponen al Consell General l'exercici de les funcions necessàries per dur a terme les actuacions que constitueixin l'objecte del Consorci.

12.2 En especial, li corresponen les funcions següents:
a) Aprovar, si escau, el Reglament de règim intern i les altres normes de funcionament internes del Consorci.
b) Nomenar, i fer cessar si escau, el/la president/a i el/la vicepresident/a del Consell General, que ho seran també del Consorci. Així mateix, nomenar, i fer cessar si escau, el/la secretari/ària del Consell General, que ho serà també del Consorci i de la Comissió Executiva, en el cas que s'acordi la creació d'aquesta.
c) Modificar el nombre de representants de cadascun dels ens consorciats al Consell General i, per tant, el nombre de membres d'aquest òrgan.
d) Acordar, si s'escau, la creació de la Comissió Executiva i designar-ne i fer-ne cessar si escau, els membres.
e) Acordar, si s'escau, la creació de la Gerència del Consorci i contractar la persona que l'ocuparà.
f) Aprovar el Pla d'actuació, inversió i finançament i el pressupost anual del Consorci, així com les modificacions d'aquests, d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.
g) Aprovar els comptes anuals i la liquidació del pressupost anual del Consorci.
h) Aprovar els estudis de viabilitat tant de les actuacions urbanístiques a desenvolupar com del Consorci, així com les seves actualitzacions.
i) Ser l'òrgan de contractació del Consorci.
j) Aprovar, si escau, la plantilla de personal al servei del Consorci. Així mateix, acordar l'adscripció del personal procedent exclusivament de les administracions consorciades, en cas que sigui necessari, així com les contractacions que corresponguin segons les previsions d'aquests Estatuts.
k) Fixar les bases generals dels actes de disposició del patrimoni del Consorci.
l) Aprovar els compromisos que impliquin aportacions o responsabilitats econòmiques i patrimonials no previstes.
m) Determinar el règim de disposició de fons del Consorci, així com designar els membres del Consell General o, si escau, de la Comissió Executiva, que tindran atribuïda aquesta funció d'acord amb el règim esmentat.
n) Fixar per a l'execució urbanística d'aquests àmbits el sistema d'actuació i la modalitat d'aquest, en el cas que no siguin establerts pel planejament urbanístic corresponent, així com, si escau, modificar el sistema d'actuació o la seva modalitat.
o) Si escau, havent estat determinat el sistema d'actuació per reparcel·lació en la modalitat de cooperació, acordar el desenvolupament de l'actuació mitjançant la concessió de l'execució urbanística integrada, d'acord amb allò que disposa l'article 141 del text refós de la Llei d'urbanisme.
p) Donar la conformitat als instruments de planejament elaborats, per a la seva posterior presentació a tràmit davant l'administració competent.
q) Adoptar els acords d'aprovació dels instruments de gestió elaborats, incloent-hi les bases de concertació.
r) Donar la conformitat als projectes d'urbanització i d'infraestructures elaborats, per a la seva posterior presentació a tràmit davant l'administració competent.
s) Acordar l'exercici d'accions judicials, la interposició de recursos i, en general, la defensa dels interessos i drets del Consorci.
t) Acordar la modificació dels Estatuts, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.
u) Aprovar la incorporació de nous membres al Consorci, així com la seva separació.
v) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.
w) Acordar, si escau, la cessió global d'actius i passius a una altra entitat del sector públic jurídicament adequada, en cas de dissolució del Consorci.
x) Exercir aquelles altres funcions no assignades expressament en aquests Estatuts a altres òrgans del Consorci.

12.3. No obstant això, el Consell General pot delegar en un altre òrgan del Consorci aquelles funcions que tinguin caràcter delegable, que són les recollides als apartats i), j), k) i s) anteriors, en els termes i amb les limitacions que estableixi el Consell General.

Secció 2: De la Comissió Executiva
 
Article 13: Naturalesa, composició i votsicona triangle botó desplegable
13.1 La Comissió Executiva és un òrgan de creació potestativa, per part del Consell General, per a l'execució de les funcions del Consorci d'acord amb les bases i criteris fixats per l'esmentat Consell General.

13.2 La Comissió Executiva està integrada per sis membres, amb la distribució següent:
a) Dos membres en representació de l'Institut Català del Sòl, proposat per l'òrgan d'aquesta entitat que correspongui.
b) Dos membres en representació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, proposat per l'òrgan de govern municipal que correspongui.
c) Dos membres en representació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, proposat per l'òrgan de govern municipal que correspongui.

13.3 La Comissió Executiva nomena un/a president/a d'entre els seus membres, pel termini d'un any i de manera rotatòria, entre els vocals representants de l'Institut Català del Sòl, d'una banda, i els vocals representants dels ajuntaments consorciats, d'altra banda.
Al seu torn, els representants de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, d'una banda, i els representants de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de l'altra, també es van alternant en l'exercici d'aquest càrrec, quan aquest pertoqui a la representació municipal.

13.4 El/La secretari/ària de la Comissió Executiva i, si escau, el/la gerent, han d'assistir a les sessions d'aquest òrgan, amb veu, però sense vot.

13.5 El nombre de vots dels representants de l'Institut Català del Sòl té un valor del 51 % dels vots totals computables, mentre que el nombre de vots dels representants dels ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat té un valor del 49 % dels vots totals computables, distribuïts de la manera següent:
- El nombre de vots del representant de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló té un valor del 41,20 % del conjunt de vots totals computables.
- El nombre de vots del representant de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té un valor del 7,80 % del conjunt de vots totals computables.

13.6 No obstant l'anterior, en l'execució i desenvolupament de cadascun dels sectors que componen l'àmbit territorial d'actuació del Consorci, el nombre de vots dels representants de l'Institut Català del Sòl mantindrà el valor del 51 % dels vots totals computables, mentre que el restant 49 % es distribuirà entre els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat de manera proporcional a la superfície de cada municipi en cadascun dels sectors.
Article 14: Funcionsicona triangle botó desplegable
Es podran assignar a la Comissió Executiva, en el cas que s'acordi la seva creació, a més de les funcions que siguin delegables, les següents:
a) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, al Pla d'actuació, inversió i finançament i al pressupost anual del Consorci, així com a les modificacions d'aquests documents, que seran elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en el cas que aquesta sigui nomenada.
b) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, als comptes anuals i a la liquidació del pressupost del Consorci, elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en el cas que aquesta sigui nomenada.
c) Donar la conformitat, per a la seva posterior aprovació pel Consell General, als estudis de viabilitat tant de les actuacions urbanístiques a desenvolupar com del Consorci, així com a les seves actualitzacions, elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en el cas que aquesta sigui nomenada.
d) Acordar i fer efectius els actes de disposició del patrimoni del Consorci de conformitat amb les bases generals aprovades pel Consell General, llevat que la determinació d'aquestes li hagi estat delegada, i donar-ne compte.
e) Aprovar la despesa i ordenar els pagaments de conformitat amb les previsions contingudes al pressupost del Consorci.
f) Presentar al Consell General, per a la seva validació i elevació a tràmit, els instruments de planejament elaborats.
g) Tramitar els instruments de gestió elaborats i sotmetre'ls al Consell General per a l'adopció dels corresponents acords d'aprovació.
h) Presentar al Consell General, per a la seva validació i elevació a tràmit, els projectes d'urbanització i d'infraestructures elaborats.
i) Donar directrius respecte a les actuacions a realitzar per la Gerència, en el cas que aquesta sigui nomenada.
j) Fer el seguiment de la gestió econòmica i financera del Consorci.
k) Vetllar pel compliment dels calendaris fixats per al desenvolupament de les actuacions.

Secció 3: De la Presidència i la Vicepresidència
 
Article 15:Presidència i Vicepresidència del Consorciicona triangle botó desplegable
Les persones que ocupin la Presidència i la Vicepresidència del Consell General, que exerceixen també la Presidència i la Vicepresidència del Consorci, han de ser nomenades pel Consell General d'entre els seus membres.

Cadascun d'aquests càrrecs recau, alternativament i pel termini d'un any, en una de les vocalies del Consell General en representació de l'Institut Català del Sòl, d'una banda, i en una de les vocalies del Consell General en representació dels ajuntaments consorciats, de l'altra, amb el benentès que, si la Presidència recau en un vocal representant de l'Institut Català del Sòl, la Vicepresidència haurà de recaure en un vocal representant dels ajuntaments, i viceversa. A la sessió constitutiva del Consorci s'ha de determinar l'ens consorciat que, per mitjà d'algun dels seus representants, ocuparà inicialment cadascun d'aquests càrrecs.

Al seu torn, els representants de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, d'una banda, i els representants de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de l'altra, s'aniran alternant tant en l'exercici de la Presidència com en el de la Vicepresidència.
Article 16: Funcions de la Presidència del Consorciicona triangle botó desplegable
16.1 Correspon a la persona titular de la Presidència del Consorci l'exercici de les funcions següents:
a) Representar el Consorci. A aquest efecte, podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com davant tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques.
b) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell General.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions del Consell General.
d) Vetllar pel compliment dels acords del Consell General.

16.2 En els casos de vacant, absència o malaltia, el/la president/a és substituït/ïda pel/per la vicepresident/a.

Secció 4: Del funcionament
 
Article 17: Sessions del Consell Generalicona triangle botó desplegable
17.1 El Consell General es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada semestre. També es reuneix en sessió extraordinària tantes vegades com sigui convocat per la persona que ocupa la Presidència, per iniciativa pròpia o quan ho proposi un mínim d'una tercera part dels seus membres.

17.2 La convocatòria, que haurà de contenir l'ordre del dia corresponent, es fa per escrit i es tramet per mitjans electrònics. Per al cas que la tramesa electrònica no sigui possible, es pot trametre en qualsevol altre suport que permeti deixar constància de la recepció.

17.3. La convocatòria de les sessions ordinàries s'ha de notificar a cadascun dels membres amb una antelació mínima de set dies naturals. En el cas de convocatòries de sessions extraordinàries, aquestes s'han de convocar amb un termini mínim de 48 hores.

17.4 Des de la data de la convocatòria ha d'estar a disposició dels membres del Consell General la documentació relativa als temes a tractar.

17.5 El Consell General s'entén vàlidament constituït quan hi assisteixin almenys la meitat dels representants de l'Institut Català del Sòl i la meitat del conjunt dels representants dels ajuntaments consorciats.
En tot cas serà necessària per a la vàlida celebració de la sessió l'assistència de les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria o de qui les substitueixin.

17.6 No pot ser objecte d'acord cap assumpte que no figuri inclòs en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents o representats tots els membres, i aquests decideixin per unanimitat la seva inclusió.

17.7 S'ha d'estendre acta de cada sessió.

17.8 En tot allò que no preveuen expressament aquests Estatuts, el Consell General es regeix per la normativa bàsica i autonòmica en matèria d'òrgans col·legiats.
Article 18: Normes de funcionament de la Comissió Executivaicona triangle botó desplegable
El Consell General establirà les normes de funcionament de la Comissió Executiva en l'acord que adopti, si escau, per a la seva creació, llevat d'aquells aspectes que ja quedin regulats en aquests Estatuts.
Article 19: Substitució i suplència dels membres del Consorciicona triangle botó desplegable
19.1 Les persones nomenades per ocupar les vocalies del Consell General poden ser substituïdes mitjançant resolució de l'òrgan competent de l'ens consorciat corresponent, mentre que els membres de la Comissió Executiva poden ser substituïts per acord del Consell General, a proposta de l'òrgan competent de l'ens consorciat corresponent. Cal donar compte d'aquestes substitucions en la primera sessió del Consell o la Comissió que es convoqui després de la notificació de la substitució.

19.2 En cas de vacant, absència o malaltia de qualsevol dels membres del Consell General i de la Comissió Executiva, o bé serà suplert per un altre membre amb la corresponent delegació de vot, o bé substituït per una altra persona mitjançant la resolució o acord corresponent, en ambdós casos per a aquella sessió determinada, d'acord amb la normativa aplicable a cadascun dels ens consorciats. En tot cas, caldrà comunicar-ho per escrit a la Secretaria del Consorci amb caràcter previ a la celebració d'aquella sessió.
Article 20: Adopció d'acordsicona triangle botó desplegable
20.1 Els acords del Consell General i, si escau, de la Comissió Executiva, s'han d'adoptar per una majoria de més de la meitat del valor dels vots dels membres assistents, llevat dels supòsits en què aquests Estatuts estableixen un règim diferent.

Ni la Presidència ni la Vicepresidència del Consell General, ni la Presidència de la Comissió Executiva, en el cas que aquesta sigui creada, disposen de vot diriment o de qualitat.

20.2 Cal una majoria de dos terços del valor dels vots dels membres assistents del Consell General del Consorci perquè siguin vàlids els acords que s'adoptin sobre les matèries següents:
a) Aprovar, si escau, el Reglament de règim intern i les altres normes de funcionament internes del Consorci.
b) Modificar els Estatuts, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.
c) Modificar el nombre de representants de cadascun dels ens consorciats al Consell General i, per tant, el nombre de membres d'aquest òrgan.
d) Aprovar la incorporació de nous membres al Consorci, així com la seva separació.
e) Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci, sens perjudici de la necessitat d'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.
f) Acordar, si escau, la cessió global d'actius i passius a una altra entitat del sector públic jurídicament adequada, en cas de dissolució del Consorci.

20.3 Els acords del Consell General i de la Comissió Executiva exhaureixen la via administrativa i poden ser impugnats mitjançant el recurs de reposició potestatiu o directament en via jurisdiccional, de conformitat amb el règim d'impugnació i recursos que preveu la legislació aplicable.
 


 

Capítol 3

La Secretaria del Consorci
Article 21: La Secretaria del Consorciicona triangle botó desplegable
21.1 El Consell General ha de nomenar el/la secretari/ària d'aquest òrgan, entre persones no membres del Consell i al servei de la corresponent administració pública.

21.2 El/La secretari/ària del Consell General ho és també del Consorci i de la Comissió Executiva, en el cas que s'acordi la creació d'aquesta.

21.3 El/La secretari/ària del Consell General i, si escau, de la Comissió Executiva, ha d'assistir a les sessions d'aquests òrgans, amb veu, però sense vot.

21.4 La durada del càrrec de secretari/ària s'ha de fixar en l'acord del seu nomenament, sens perjudici de la possibilitat de reelecció successiva.

21.5 En els casos de vacant, absència o malaltia del/de la secretari/ària, el/la president/a proposarà a l'òrgan corresponent un/una secretari/ària substitut/a per a la concreta sessió d'entre el personal del Consorci o dels ens consorciats, proposta que haurà de ser validada a l'inici de la sessió.
Article 22: Funcions de la Secretaria del Consorciicona triangle botó desplegable
Són funcions de la Secretaria del Consorci i, per tant, del Consell General i de la Comissió Executiva, en el cas que aquesta sigui creada, les següents:
a) Assistir preceptivament a totes les sessions del Consell General i, si escau, de la Comissió Executiva.
b) Estendre i visar les actes i els certificats dels acords del Consell General i, si escau, de la Comissió Executiva, amb el vistiplau de la persona que n'ocupa la Presidència.
c) Custodiar la documentació oficial relativa al Consell General i, si escau, a la Comissió Executiva.
d) Vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions dels òrgans col·legiats, certificar les actuacions d'aquests i garantir que es respectin els procediments i les regles de constitució i adopció d'acords.


 

Capítol 4

La Gerència del Consorci
Article 23: La Gerència del Consorciicona triangle botó desplegable
23.1 El Consell General podrà contractar un/una gerent del Consorci, que actuarà com a òrgan de gestió d'aquest. El/La gerent no pot ser membre del Consell General ni de la Comissió Executiva.

23.2 La persona que ocupa la Gerència, en el cas que aquesta sigui establerta, ha d'assistir a les sessions del Consell General i de la Comissió Executiva, amb veu, però sense vot.

23.3 La Gerència, en el cas que aquesta sigui establerta, exercirà les atribucions i funcions que es determinin i aquelles que li deleguin els altres òrgans del Consorci, quan això sigui possible.

Capítol 5

Règim de personal
Article 24: Personalicona triangle botó desplegable
24.1 El personal al servei del Consorci que ocupi llocs de treball estructurals podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament de les administracions participants.
Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les administracions públiques consorciades en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l'òrgan competent de l'Administració pública d'adscripció podrà autoritzar que el Consorci contracti directament personal per a l'exercici de les funcions referides.
Les mancances puntuals de personal podran ser cobertes mitjançant la contractació de personal laboral de caràcter temporal.

24.2 El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l'Administració pública d'adscripció i les retribucions del nou personal en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball equivalents en l'Administració d'adscripció.
L'aplicació d'aquest règim jurídic no implicarà en cap cas l'adquisició de la condició de personal al servei de l'Administració pública d'adscripció.

Capítol 6

Règim econòmic i financer
Secció 1: Règim financer
 
Article 25: Pla d'actuació, inversió i finançament, pressupost, comptabilitat i estudis de viabilitat.icona triangle botó desplegable
25.1 El Consorci estarà subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat i control de l'Administració pública d'adscripció, sens perjudici de la seva subjecció a les normes aplicables en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Els pressupostos i els comptes del Consorci, d'elaboració anual, han de formar part dels pressupostos i s'han d'incloure en el compte general de l'Administració pública d'adscripció, respectivament.

25.2 El Consorci ha d'elaborar un pla d'actuació, inversió i finançament.

25.3 Durant el darrer trimestre de cada any s'ha de preparar, sota la responsabilitat de la Gerència, en el cas que aquesta sigui establerta, el pla d'actuació, inversió i finançament i el pressupost corresponent a l'exercici següent, que han de ser validats per la Comissió Executiva, si aquesta és creada, i presentats per a la seva aprovació pel Consell General.

25.4 Cada any, dins del termini màxim legalment establert, s'han de sotmetre a estudi i aprovació del Consell General els comptes anuals i la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, elaborats sota la responsabilitat de la Gerència, en el cas que aquesta sigui establerta, i validats per la Comissió Executiva, si aquesta és creada.

25.5 El Consorci, mitjançant la Gerència, en el cas que aquesta sigui establerta, ha d'elaborar i desenvolupar estudis de viabilitat detallats, tant de les actuacions urbanístiques a desenvolupar com del mateix Consorci, que han de ser aprovats pel Consell General, prèvia validació de la Comissió Executiva, si aquesta és creada. Aquests estudis, com a mínim, han d'incloure la justificació del projecte d'inversió, els fluxos de tresoreria previstos, la seva actualització i una memòria justificativa on es detallin les hipòtesis i dades utilitzades per a la seva preparació. Aquests estudis han de ser actualitzats periòdicament a requeriment del Consell General.
Article 26: Fiscalitzacióicona triangle botó desplegable
El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a aquest tipus d'entitats, a la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Secció 2: Règim econòmic
 
Article 27: Recursosicona triangle botó desplegable
27.1 Per dur a terme els seus objectius, el Consorci disposa dels recursos següents:
a) El finançament que obtingui d'operacions d'endeutament amb entitats de crèdit, les quals s'hauran de contreure únicament per al finançament de les necessitats de circulant.
b) Les subvencions que rebi dels ens consorciats.
c) Les aportacions dels ens consorciats, ordinàries o extraordinàries, per sufragar el finançament de les adquisicions de finques incloses dins l'àmbit dels sectors, així com per al finançament de l'activitat, funcionament i manteniment del Consorci.
d) Les quotes urbanístiques que es recaptin en exercici de la seva acció urbanística.
e) Els drets, béns i valors que constitueixin el seu patrimoni.
f) Els rendiments de les activitats del Consorci.
g) Els productes del seu patrimoni.
h) Les subvencions, les donacions, els llegats i els ajuts de tota mena amb què el Consorci sigui afavorit.
i) Qualsevol altre que li pugui correspondre d'acord amb les lleis.

27.2 L'Institut Català del Sòl i els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat efectuaran les seves aportacions al Consorci en proporció als seus drets i obligacions, de conformitat amb els percentatges que es determinen a l'article 9 d'aquests Estatuts.

En l'execució i desenvolupament de cadascun dels sectors que componen l'àmbit territorial d'actuació del Consorci, caldrà atendre, en particular, allò que disposa l'apartat 2 de l'esmentat article 9 d'aquests Estatuts.

27.3 Les inversions que hagi d'efectuar el Consorci s'adequaran al que disposi el pressupost aprovat. Igualment, amb caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades, el Consorci ha de comptar amb les aportacions compromeses per a la seva execució i ho ha d'acreditar degudament en el procediment corresponent.
En el cas que les entitats consorciades incompleixin els seus compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci ha de revisar el pla anual d'activitat per ajustar-lo als recursos efectius de l'entitat.

Secció 3: Patrimoni
 
Article 28: Patrimoni del Consorciicona triangle botó desplegable
28.1 El patrimoni del Consorci està constituït per aquells béns i drets que adquireixi directament i pel patrimoni públic del sòl que constitueixi el Consorci de conformitat amb la legislació urbanística.

28.2 Les administracions integrants del Consorci poden aportar altres béns al Consorci. En el cas de la cessió gratuïta de béns, els béns cedits revertiran a l'administració cedent en els supòsits i condicions que determini l'acord de cessió.

28.3 El Consorci es regirà per les normes patrimonials de l'Administració pública d'adscripció determinada a l'article 1 d'aquests Estatuts.

28.4 El Consorci ha de destinar les parcel·les que rebi d'aquestes actuacions pel concepte de percentatge d'aprofitament urbanístic objecte del deure de cessió de sòl, o el producte de la seva venda, així com qualsevol altre patrimoni del qual disposi arran d'aquestes actuacions, a les finalitats que preveu la legislació urbanística. El Consorci podrà determinar que cadascun dels ens que el formen destini aquests béns i drets als seus patrimonis públics de sòl i habitatge.


 

Capítol 7

Dissolució i liquidació
 

Article 29: Dissolució i liquidacióicona triangle botó desplegable
29.1 El Consorci es pot dissoldre per alguna de les causes següents:
a) Compliment del seu objectiu.
b) Acord dels ens consorciats.
c) Impossibilitat legal o material de continuar en funcionament.
d) Incompliment del seu objectiu.
e) Retirada d'un dels ens consorciats, en exercici del dret de separació, que es farà efectiu de conformitat amb allò que disposi la normativa legal vigent que sigui d'aplicació en cada moment, llevat que la resta de membres acordin la continuïtat del Consorci.

29.2 L'acord de dissolució s'ha d'adoptar en la forma establerta a l'article 20.2 d'aquests Estatuts i de conformitat amb la normativa legal vigent que sigui d'aplicació en cada moment, i ha de ser ratificat pels òrgans competents de cadascun dels ens consorciats.

29.3 L'acord de dissolució nomenarà un liquidador, que serà un òrgan o entitat, vinculada o dependent, de l'Administració pública d'adscripció, i determinarà la manera com s'han de liquidar els béns, els drets i les obligacions del Consorci. Aquesta liquidació s'ha de fer en proporció als percentatges de participació en el Consorci de cadascun del ens consorciats a la data de dissolució d'aquest, un cop retornades totes les aportacions efectuades per cadascun dels membres per les quanties corresponents. L'acord de dissolució també ha de determinar com s'ha de fer la reversió de les obres i les instal·lacions existents a favor de les entitats consorciades, d'acord amb la normativa específica aplicable en cada cas.