Les iniciatives que s’impulsin des del Consorci urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell s’orientaran al desenvolupament d’un model urbà sostenible al servei de les persones i del territori, sota cinc grans principis:
 

Transparència i claredat

Volem explicar què fem i què farem i ho volem fer amb claredat i transparència.
Il·lustració de dues persones subjectant un document imprès

Participació i corresponsabilitat

Volem la participació i corresponsabilitat de la ciutadania tant en el disseny del model com en el manteniment i conservació de les estratègies de sostenibilitat. 
Il·lustració de tres persones dialogant

Sostenibilitat social, mediambiental
i econòmica

Volem que qualsevol iniciativa sobre aquest territori, actual o futura, tingui com a referents els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i la nova Agenda Urbana de Catalunya.
Il·lustració de plantes i natura

Visió estratègica

Volem desenvolupar un model urbà que afronti els reptes que ens imposa el segle XXI.
Il·lustració de bombetes i peces d'engranatge

Flexibilitat, progressivitat
i adaptabilitat

Volem desenvolupar un model urbà flexible, progressiu i adaptable per donar resposta a unes condicions socials, mediambientals i econòmiques en constant transformació.
Il·lustració d'un home al costat d'un interrogant i una exclamació