Per a què es crea el Consorci?icona triangle botó desplegable
El Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell, format pels ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, i la Generalitat, a través de l’INCASÒL, es constitueix amb la voluntat de desenvolupar una proposta urbanística per a aquest territori emblemàtic a cavall entre els dos municipis del Baix Llobregat.
Què es pretén amb la diagnosi?icona triangle botó desplegable
La diagnosi té com a objectiu obtenir informació fonamental de la ciutadania i dels agents dels territori que col·laborin en la formulació i estudi d’alternatives per a repensar conjuntament aquest espai.

 

La diagnosi és l’eina que donarà una visió global i equilibrada de tot l’espai i entendre-la, tant en el seu context local com en el seu context metropolità, donant resposta a problemàtiques supramunicipals.

 

Permetrà, en el moment de la redacció dels instruments urbanístics corresponents, pensar de forma coherent i decidir què protegir i preservar, i què alliberar o transformar per a gaudir de nous usos i oportunitats.

Com es farà aquesta diagnosi?icona triangle botó desplegable
Facilitant informació a la ciutadania i afavorint la seva participació durant tot el procés. Qualsevol persona que visqui, treballi o utilitzi serveis de l’entorn de la Colònia pot identificar mancances que poden dificultar gaudir més i millor d’aquest indret i posar-les en comú permetrà dotar de valor qualsevol mirada que s’hi faci. Un entorn natural sensible, les connexions i infraestructures, el transport públic, l’activitat econòmica, la falta d’habitatge i equipaments adequats … Qualsevol decisió que es prengui sobre aquests temes afecta el territori.
Hi ha un primer dibuix de proposta de nou planejament?icona triangle botó desplegable
No, encara no hi ha cap dibuix ni cap proposta urbanística damunt de la taula.  Estem en una fase prèvia a la proposta urbanística en què volem escoltar la ciutadania i fer una diagnosi conjunta de les necessitats, les oportunitats i els reptes en l'àmbit de l'entorn de la Colònia Güell. 
En la fase de diagnosi de què es parlarà?icona triangle botó desplegable

Per fer la diagnosi es parlarà sobre model urbà, des del passat, el present, i el futur que volem per a l’entorn de la Colònia Güell.  En aquesta reflexió col·lectiva s’abordarà tot allò que tingui a veure amb el territori i les persones que hi viuen (emergència climàtica, medi ambient, sostenibilitat, identitat i memòria, habitatge, cohesió social, ocupació, generació de riquesa, nova economia...).

El que volem és una primera radiografia que serveixi per elaborar les bases d’una futura estratègia d’ordenació supramunicipal.

La participació és oberta a tothom?icona triangle botó desplegable
Sí, la participació és oberta a tothom.
Un cop feta la diagnosi inicial, què es farà?icona triangle botó desplegable
Les conclusions que se’n derivin d’aquest primer moment de reflexió ciutadana sobre l’entorn de la Colònia Güell conformaran la Memòria participativa, que es lliurarà a l’equip redactor  i esdevindrà una guia indispensable a l’hora establir criteris, estratègies i prioritats en l’administració d’aquest espai i en la definició dels instruments urbanístics supramunicipals més adients per fer-hi front.
Després de la diagnosi, hi haurà més participació ciutadana?icona triangle botó desplegable
Sí, en el moment que s’impulsi l’instrument urbanístic corresponent es convocaran nous espais de participació ciutadana. Són principis del Consorci la transparència, la claredat, la participació i la corresponsabilitat.
El resultat de la participació és vinculant?icona triangle botó desplegable
No. Els resultats de la participació no són vinculants tot i que les aportacions tindran una incidència real i efectiva en la presa de decisions, tant pel que fa a les conclusions de la diagnosi ciutadana com les de la segona fase de participació, vinculades a la proposta d’ordenació. Cal tenir en compte que la participació és un procés consultiu-deliberatiu que ha de respectar les lleis urbanístiques i sectorials i els requeriments dels organismes sectorials (cicle de l'aigua, medi ambient, patrimoni cultural...) d'obligat compliment per obtenir el vistiplau del Pla.
Un nou instrument de planejament por afectar al patrimoni cultural de la Colònia Güell?icona triangle botó desplegable
La Colònia Güell està declarada com un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i per tant no pot patir cap modificació. Sí que afecta al seu entorn i als dos municipis implicats, com són Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló.