*Els PDF signats no es poden modificar. Per a la seva correcta visualització cal descarregar el document i obrir-lo amb el programa gratuït Adobe Acrobat Reader.

En el marc de la diagnosi territorial tècnica i ciutadana duta a terme com a punt de partida en els plantejaments del nou planejament de l’entorn de la Colònia Güell, s’han elaborat diversos estudis de temàtica social.

D’una banda l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), institució vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, va realitzar un estudi de diagnosi sobre la cohesió social i urbana de l’entorn de la Colònia Güell, amb la finalitat principal de donar suport a la redacció de la memòria social del nou planejament d’aquest àmbit territorial. Els dos objectius principals de l’estudi són els següents:
 
a) Analitzar la integració funcional de l’entorn de la Colònia amb el seu entorn metropolità a partir de l’anàlisi de la mobilitat residencial, quotidiana, educativa, laboral i turística.

b) Caracteritzar l’entorn de la Colònia, en termes tant socials (demogràfics, econòmics, de vulnerabilitat social) com urbans (cohesió urbana, caracterització morfològica dels teixits residencials, accessibilitat al transport i serveis bàsics).

Per altra banda es va elaborar la Memòria social amb l’objectiu de valorar i justificar les necessitats socials d’accés a l’habitatge, especialment a l’habitatge protegit i altres figures d’habitatge assequible, i valorar i justificar també les necessitats de sòl destinat a equipaments públics que tenen els diferents col·lectius d’atenció especifica que hi ha a l’entorn de la Colònia Güell.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló també ha encarregat un document de Memòria social.

Aquesta documentació la podeu consultar en el següents enllaços: