*Els PDF signats no es poden modificar. Per a la seva correcta visualització cal descarregar el document i obrir-lo amb el programa gratuït Adobe Acrobat Reader.

En el marc de la diagnosi territorial tècnica i ciutadana duta a terme com a punt de partida en els plantejaments del nou planejament de l’entorn de la Colònia Güell, s’han elaborat diversos estudis de temàtica social.

D’una banda l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), institució vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, va realitzar un estudi de diagnosi sobre la cohesió social i urbana de l’entorn de la Colònia Güell, amb la finalitat principal de donar suport a la redacció de la memòria social del nou planejament d’aquest àmbit territorial. Els dos objectius principals de l’estudi són els següents:
 
a) Analitzar la integració funcional de l’entorn de la Colònia amb el seu entorn metropolità a partir de l’anàlisi de la mobilitat residencial, quotidiana, educativa, laboral i turística.

b) Caracteritzar l’entorn de la Colònia, en termes tant socials (demogràfics, econòmics, de vulnerabilitat social) com urbans (cohesió urbana, caracterització morfològica dels teixits residencials, accessibilitat al transport i serveis bàsics).

Per altra banda es va elaborar la Memòria social amb l’objectiu de valorar i justificar les necessitats socials d’accés a l’habitatge, especialment a l’habitatge protegit i altres figures d’habitatge assequible, i valorar i justificar també les necessitats de sòl destinat a equipaments públics que tenen els diferents col·lectius d’atenció especifica que hi ha a l’entorn de la Colònia Güell.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló també ha encarregat un Estudi sobre les necessitats d’habitatge del municipi, elaborat per l’Observatori DESC.

Aquesta documentació la podeu consultar en el següents enllaços: