Què és una diagnosi?

Una diagnosi és una descripció detallada d’un indret, la qual comprèn els seus caràcters distintius.

 

En el cas que ens ocupa, la diagnosi vol ser una radiografia minuciosa de l’Entorn de la Colònia Güell. Una anàlisi completa de les seves particularitats i complexitats.

 

Per una banda, es realitzarà una diagnosi ciutadana que permetrà obtenir la visió de les persones que l’habiten i el transiten i, alhora, avaluar els reptes i oportunitats que presenta un espai tan singular.

 

En paral·lel, i complementàriament, es durà a terme una diagnosi tècnica que elaboraran diferents equips amb especialitat en el planejament i gestió urbanística, espai públic i paisatge, habitatge i cohesió social, medi ambient, mobilitat, patrimoni cultural, topografia, hidrologia...

Fotografía terrenys entorn de la Colònia Güell
 

Per què volem fer una diagnosi?


L’entesa institucional existent ofereix l’oportunitat de plantejar col·lectivament un nou ordenament urbanístic que abordi les necessitats de present i futur dels dos municipis i de la seva ciutadania, que busqui la millor integració als possibles creixements i als diferents espais existents, que vetlli pel paisatge i el medi natural, que impulsi la competitivitat i reforci la protecció del patrimoni cultural.

 

Abans d’emprendre qualsevol actuació, cal conèixer el territori i impregnar-se de la vivència de les persones que l’habiten i el transiten, cal saber quins són els seus neguits i quines les seves aspiracions; cal saber quins són els seus referents; cal conèixer les fortaleses i oportunitats del territori, però també les seves debilitats i amenaces. Cal disposar de la major informació possible.

 

El model urbà que vol impulsar el Consorci urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell ha d’integrar dues realitats urbanes diferents en un únic projecte al servei de les persones i del territori metropolità per a les properes dècades, amb dos referents:

 
Logotip Agenda Urbana de Catalunya
L’Agenda Urbana
de Catalunya

Ves-hi
 
Logotip Metròpolis Barcelona
El pla director urbanístic metropolità

Ves-hi 

La diagnosi ha d’assentar les bases per a pensar i mirar degudament aquest territori entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, un espai metropolità d’una singularitat excepcional.

 

Es tracta d’un territori complex que requereix d’una gestió que respongui als criteris que s’imposa el Consorci de: transparència i claredat; participació i corresponsabilitat; sostenibilitat social, mediambiental i econòmica; flexibilitat i adaptabilitat; i visió estratègica i progrés.
Els principis
 

Diagnosi Territorial

L’àmbit de la diagnosi abasta el territori que envolta la Colònia Güell, des de la Riera de Can Solé fins a la Riera de Can Julià en sentit nord-sud; i des de la carretera BV-2002 fins al límit amb els sòls no urbanitzables del massís del Garraf en sentit est-oest. Es tracta d’una àrea d’unes 80 hectàrees, però la reflexió podria, si escau, anar més enllà d’aquests límits.

 

Aquesta superfície inclou els terrenys afectats per planejaments no executats, com el Pla parcial del propi Entorn de la Colònia Güell, l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Can Solé o el Pla especial de la Torre Salbana.

 

Aquest àmbit, a efectes de diagnosi i reflexió, haurà d’estendre’s als sòls urbans del barri Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat, el conjunt residencial de la Colònia Güell i altres àmbits urbans de Santa Coloma de Cervelló que calguin, per tal que les mirades abastin l’encaix entre els diferents nuclis.

 

En aquest sentit, la diagnosi incorporarà necessàriament una reflexió sobre el recinte industrial de la colònia, en tant que element singular del conjunt que també està subjecte encara a figures de planejament i gestió urbanística no completades.

Plànol de l'àmbit d'actuació del Consorci de la Colònia Güell