*Els PDF signats no es poden modificar. Per a la seva correcta visualització cal descarregar el document i obrir-lo amb el programa gratuït Adobe Acrobat Reader.

Actualment, no hi ha cap oferta disponible. 

D'acord al que disposa l‘art. 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el nou personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent i haurà de procedir de les administracions que participen en el Consorci.

Excepcionalment, es podrà autoritzar la contractació de personal quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les administracions participants en atenció a la singularitat de les funcions a exercir o quan, després d'un anunci públic de convocatòria per a la cobertura del lloc a les administracions consorciades, no fos possible cobrir-lo.