El Consorci urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell tracta dades personals, en el marc de les funcions que té encomanades com a administració urbanística, i en execució dels projectes d’urbanització i d’infraestructures necessaris per al desenvolupament urbanístic.

Els tractaments de dades personals efectuats pel Consorci s’ajusten al previst al Reglament (UE) 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades -RGPD-), i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

En compliment del principi de transparència consagrat al RGPD, que obliga a tractar les dades personals de manera transparent i a facilitar a les persones interessades tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals, en aquest apartat s’inclou tota aquesta informació.  Amb la publicació d’aquesta informació, que s’intenta fer de manera concisa i comprensible, i utilitzant un llenguatge clar i senzill, se us pretén fer possible el vostre dret a controlar de manera efectiva els tractaments que el Consorci podria fer amb les vostres dades personals. 

Responsable del tractament
El responsable dels tractaments efectuats és el Consorci urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, amb domicili a la seu de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), que està ubicada al carrer Còrcega, 273 de Barcelona (CP 08008). Podeu contactar amb el responsable al número de telèfon 932286000 o a l’adreça de correu electrònic xisart@entorncoloniaguell.cat.

Delegat de protecció de dades
La persona delegada de protecció de dades supervisa i assessora al Consorci en aquesta matèria, per tal que els tractaments de dades personals s’ajustin al previst a la normativa de protecció de dades. Podeu contactar amb aquesta persona a través de l’adreça electrònica de contacte d’aquesta persona és dpdincasol@gencat.cat, o del número de telèfon 932286000.

Informació sobre el tractament de dades personals
El Consorci pot tractar les vostres dades personals si utilitzeu el formulari de l’apartat “Contacte” disponible en aquest lloc web, amb la finalitat de donar-vos resposta. També es poden tractar les vostres dades si feu una aportació a través del formulari de l’apartat “Participació ciutadana”, en aquest cas amb la finalitat d’incorporar la vostra opinió i/o suggeriment al debat sobre la proposta urbanística corresponent.

La informació completa sobre aquestes dues activitats de tractament, així com sobre la resta de tractament que fa el Consorci, la podeu trobar al Registre de les activitats de tractament, que podeu consultar aquí.

Drets de la persona interessada
Podeu exercir els drets que s’enumeren a continuació, en relació amb el tractament de les vostres dades personals que dugui a terme el Consorci. La sol·licitud d’exercici d’aquestes drets l’heu de dirigir al Consorci, a l’adreça postal abans indicada, o bé mitjançant la presentació d’un escrit per mitjans electrònics. A l’efecte d’exercir els drets esmentats podeu utilitzar els formularis que trobareu disponibles al lloc web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), concretament aquí (https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/drets/drets_habeas_data/).

Un cop rebuda la vostra sol·licitud d’exercici de qualsevol dels drets indicats a continuació, el Consorci us donarà resposta en el termini d'un mes, tret que es tracti d’una sol·licitud de complexitat especial, supòsit en què el termini es pot ampliar per dos mesos més, de manera que el termini per contestar seria de tres mesos, ampliació de la qual se us informaria dins del primer mes.

Dret d’accés: us permet saber si es tracten les vostres dades personals, i en cas afirmatiu, accedir a informació diversa sobre les dades personals sotmeses a tractament (art. 15 RGPD).

Dret de rectificació: us permet sol·licitar i obtenir la correcció o rectificació de dades errònies, o completar o modificar les que siguin inexactes o incompletes (art. 16 RGPD).

Dret de supressió (o dret a l’oblit): us permet sol·licitar i obtenir la supressió de les dades que ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, o d’aquelles que es tractaven en base al vostre consentiment si el retireu, entre d’altres supòsits (art. 17 RGPD).

Dret d’oposició: us permet oposar-vos a determinats tractaments de les vostres dades personals, si el tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquests casos, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la vostra situació personal (art. 21 RGPD).

Dret a la limitació del tractament: el seu exercici comporta que es marquin les vostres dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició vostra, les dades personals es deixin de tractar (art. 18 RGPD).

Dret a la portabilitat de les dades: us permet rebre les dades personals que heu facilitat al responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen determinats requisits (art. 20 RGPD).

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: el Consorci no pren decisions individuals automatitzades, de manera que no procedeix l’exercici d’aquest dret respecte els tractaments que fa el Consorci (art. 22 RGPD).

Dret a retirar el consentiment: si el tractament de les dades personals es basa en el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment (art. 7.3 RGPD).

Dret a reclamar davant l’autoritat de control: si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, o bé que s’ha vulnerat la normativa de protecció de dades amb motiu del tractament de les vostres dades personals, podeu reclamar davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), a través dels mecanismes previstos al seu lloc web (https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/), o també podeu exercir les accions judicials que considereu pertinents (art. 77 a 79 i 82 del RGPD).

Amb caràcter previ a la reclamació davant l’APDCAT, podeu dirigir-vos a la persona delegada de protecció de dades del Consorci (dpdincasol@gencat.cat, o telèfon 932286000), qui en el termini màxim de dos mesos us comunicarà la resolució de la vostra queixa (art. 37 LOPDGDD).