Titularitat
La titularitat d’aquest lloc web correspon al Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell (Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell), amb NIF Q080225C, i domicili a la seu de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), seu que està ubicada al carrer Còrcega, 273 de Barcelona (CP 08008).

Propietat intel·lectual i industrial
El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen al Consorci i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts
El Consorci no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir a aquest lloc web, ni tampoc de la legalitat d’altres llocs web de tercers vinculats o enllaçats des d’aquest lloc web.
El Consorci no es fa responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en aquest lloc web, ni tampoc dels perjudicis provocats per l’ús d’aquesta informació.

Reutilització
Les dades contingudes en aquest lloc web es poden reutilitzar en els termes i condicions previstos a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol. Així mateix, cal tenir en compte també el previst als articles 16 i 17 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Sempre de conformitat amb aquestes normes, es permet la reutilització de les dades i informació incloses en aquest lloc web si se’n cita la font i la data d’actualització, i no s’altera ni es desnaturalitza el contingut. No obstant això, no serà possible la reutilització esmentada si es tracta d’informació o dades sotmeses a llicència o a un altre règim de restricció, en quin cas caldrà estar al que es determini específicament.

Portal de Transparència
En l’apartat de Transparència el Consorci dona compliment a les obligacions de publicitat activa imposades per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.