Dijous 09 Març 2023
b


  • Es redacten simultàniament tres modificacions d’instruments urbanístics per adaptar a les necessitats actuals diverses figures de planejament que han quedat obsoletes
  • El Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell, format per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, serà l’administració actuant, per garantir la visió de conjunt i el consens
  • La nova planificació ha de garantir l’equilibri entre la preservació dels espais de gran valor ambiental i el patrimoni cultural i la dotació d’habitatge assequible, equipaments i activitat econòmica

El Govern impulsa una nova ordenació sostenible de l’entorn de la Colònia Güell mitjançant la redacció simultània de tres modificacions del planejament urbanístic avui vigent, en coordinació amb els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat. La voluntat és garantir un model urbà sostenible que mantingui l’equilibri entre la preservació dels espais de gran valor ambiental i el patrimoni cultural i la dotació d’habitatge assequible, equipaments i activitat econòmica. La nova ordenació partirà de la diagnosi ciutadana que ja es va dur a terme en una primera fase participativa i que tindrà continuïtat passat l’estiu per acabar de concretar les propostes.

El secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Francesc Sutrias, i el director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, han explicat avui l’estat dels treballs, juntament amb l’alcalde de Santa Coloma de Cervelló, Jordi Bartolomé, i el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, José Ángel Carcelén.

Les tres modificacions de planejament que s’impulsen substituiran un Pla director urbanístic (PDU) que es va començar a redactar el 2019 per ordenar aquesta mateixa zona i que s’ha decidit deixar de banda. Diverses sentències judicials que han anul·lat altres plans directors d’àmbit metropolità per un tema de competències han aconsellat reconsiderar l’ús d’aquesta figura de planejament. En el seu lloc, s’ha optat per tres modificacions del planejament vigent que permetran efectuar una reflexió i una revisió dels treballs realitzats fins a la data d’avui sobre el model urbà més adequat per aquest àmbit de l’entorn de la colònia Güell.

En aquest sentit, s’aprofiten tant els estudis ja realitzats com la diagnosi ciutadana de la zona que es van realitzar en una primera fase del procés de participació ciutadana, però revisant els seus continguts. La redacció de les modificacions de planejament es coordinarà des del Consorci urbanístic de l’Entorn de la colònia Güell, format pel Departament de Territori, a través de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat. El Consorci també serà l’administració actuant, garantint la visió de conjunt i la unitat d’acció.

Un entorn molt singular amb planejaments obsolets

La singularitat d’aquest àmbit ve donada per l’existència del conjunt urbanístic i arquitectònic de la Colònia Güell, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). La seva presència, i el fet que part de l’àmbit sigui de titularitat pública, ha protegit el seu entorn més proper del creixement metropolità, configurant un zona de gran valor pel seu patrimoni natural, cultural i social.Es tracta d’un espai on conviuen nuclis semirurals, residencials, industrials, espais agrícoles i corredors forestals, encaixat entre dos nuclis urbans que responen a dos models diferents: el de Santa Coloma de Cervelló, de baixa densitat i 8.000 habitants; i el de Sant Boi, amb el barri Ciutat Cooperativa-Molí Nou, d’alta densitat amb uns 12.000 habitants dins una població de 80.000. 

La complexitat urbana que presenta aquest àmbit no es pot resoldre des de la visió exclusiva d’un municipi, ni des del desenvolupament de sectors urbanístics independents que no tinguin en compte una visió i estratègies de conjunt. Els àmbits d’aquest entorn estan afectats actualment per diverses figures de planejament, heterogènies i formulades en circumstàncies diferents entre sí. Aquestes figures de planejament són obsoletes i ja no responen a les necessitats actuals del territori. 

De fet, els diversos planejaments encara vigents preveien construir més de 207.700 m2 de sostre, dels quals 133.244 serien residencials (equivalents a 1.570 habitatges); 70.970 m2 per a activitat econòmica, i 3.500 m2 de sostre addicional. Gran part d’aquest sostre, a més, es podia construir ocupant la major part de les zones agroforestals. 

Un nou model sostenible
  • El de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) Riera de Can Solé. Les ARE, planificades el 2007, abans de la bombolla immobiliària, volien ser els nous eixamples que fessin créixer moltes ciutats mitjanes de Catalunya, creant nous barris amb habitatge, equipaments, activitat econòmica i zones verdes. L’arribada de la crisi del 2009 va aturar el desenvolupament de la majoria de les ARE, com és el cas d’aquesta, de 12 hectàrees, que es preveia entre Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló, amb 220 habitatges, la meitat (110) amb protecció. La modificació del seu planejament preveu mantenir l'habitatge assequible que necessitarà el municipi, segons les projeccions demogràfiques futures.
  • El Pla General Metropolità (PGM) en el Recinte Industrial de la Colònia Güell. El Departament de Territori ha encarregat ja a l’INCASÒL la redacció de l’Avanç d’aquesta modificació a partir dels treballs de diagnosi realitzats fins ara i en diàleg amb les persones propietàries del recinte. Atès que és un àmbit prioritari, s’ha avançat més en la modificació del seu planejament.
  • El Pla General Metropolità (PGM) per a la resta de l’entorn, bàsicament, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló.
 Les tres modificacions aprofitaran tota la feina que ja s’havia dut a terme en la redacció del PDU però revisant el seu contingut i plantejaments. Es redactaran simultàniament, si bé es preveu que la tramitació de la modificació del PGM en l’àmbit del Recinte Industrial vagi, per la seva situació jurídica i econòmica actual, sensiblement per davant de les altres.

Nova fase de participació ciutadana

Per tal d’informar la ciutadania del canvi en l’instrument de planejament i de l’estat dels treballs, les properes setmanes es preveuen realitzar diverses trobades. Així, el Departament de Territori ha programat tres reunions amb les persones propietàries del Recinte Industrial entre els mesos de febrer i abril. Igualment, s’ha celebrat una reunió del grup motor del procés participatiu de l’entorn de la Colònia Güell.

També es preveu organitzar una sessió informativa oberta a tota la ciutadania, el proper 22 de març, per explicar els canvis en relació a la figura de planejament, les previsions de tramitació de les tres modificacions, la feina duta a terme fins ara i la segona fase de participació ciutadana. Aquesta segona fase, on es recaptaran les propostes i suggeriments de la ciutadania i de les associacions per acabar d’orientar i concretar les modificacions de planejament, tindrà lloc passat l’estiu.9 de març de 2023