Dijous 28 Juliol 2022
b


El Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell, integrat per la Generalitat, mitjançant l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), i els Ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat és l’entitat de dret públic que representa la voluntat dels esmentats ens de treballar conjuntament una nova proposta global de planificació urbanística sostenible al servei de les persones per a l’Entorn de la Colònia Güell, en un àmbit territorial de gran riquesa cultural, natural i paisatgística que cal preservar, i que abasta unes 80 hectàrees situades entre els dos municipis. La nova proposta urbanística que es vol desenvolupar inclou espais d’abast metropolità, sent voluntat dels ens consorciats que es treballi d’acord amb els principis que impulsen l’Agenda Urbana de Catalunya, basats en els compromisos de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides de la Declaració de Quito de 2016, i que tenen com a objectiu la sostenibilitat en les seves tres dimensions: social, mediambiental i econòmica.

Aquesta nova proposta urbanística, en la qual des de l’any 2019 s’està treballant d’acord amb aquests objectius, persegueix el replantejament de tot l’àmbit de forma global, revisant i actualitzant els planejaments actualment vigents, que preveuen la implantació de 207.714,91 m2 de sostre des quals 133.244 m2 són residencials (1.570 habitatges), 70.970,91 m2 d’activitat econòmica i 3.500 m2 sostre addicional, la majoria dels quals es projectaven per sobre de la via de cornisa, ocupant la major part del mosaic agroforestal. Aquests planejaments no responen a les necessitats actuals del territori i, per això, la nova proposta que els substitueixi ha d’aportar una nova visió de tot l’àmbit, àmplia i integral, que millori i preservi al màxim els valors d’aquests espais de gran qualitat, sempre amb el major consens i comptant amb la veu de la ciutadania a través dels processos de participació.

L’urbanisme és l’eina que permet gestionar i desenvolupar el territori de forma planificada i requereix de solucions integrals per resoldre problemes complexos com els que tenim per endavant, per això és fonamental la suma d’aportacions i diferents mirades, tant des de les disciplines tècniques com des de la ciutadania diversa.

Per tot això s’ha impulsat un procés de participació, molt més ampli del que és habitual i del legalment previst, que es porta a terme en dues fases. En la primera fase, ja realitzada, s’ha volgut consultar a la ciutadania abans de fer cap proposta concreta, per obtenir una diagnosi ciutadana que està ajudant a plantejar les alternatives de la nova proposta, encara en fase d’elaboració. En la segona fase del procés de participació, aquestes alternatives se sotmetran a debat ciutadà amb l’objectiu que les propostes i reflexions que es produeixin, serveixin per concretar l’encaix urbanístic que recollirà el document d’Avanç del nou planejament a tramitar. La voluntat és que la nova proposta urbanística pugui assolir grans consensos i per això es vol convidar a tothom a participar i a aportar els seus punts de vista. La participació és determinant perquè millorarà el resultat final.

L’eina urbanística amb la que s’havia previst inicialment desenvolupar l’Entorn de la Colònia Güell, era un Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació de sectors d’interès supramunicipal (PDU), ja que ens permetia resoldre la complexitat urbana que presenta l’àmbit, degut a la seva localització estratègica dins l’àrea metropolitana, així com pels requeriments d’accessibilitat i mobilitat i de cosit urbà necessari entre els nuclis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat. Ara bé, els pronunciaments judicials de finals del 2020 que van anul·lar diferents PDU d’àmbit metropolità per un tema competencial ‒ d’acord amb les relacions existents entre el planejament director autonòmic i el planejament director atribuït a l’AMB - , han fet reconsiderar la figura de planejament a emprar per tal de poder garantir la major seguretat jurídica en el tràmits posteriors.

Desprès d’analitzar la situació creada per aquestes sentències i d’estudiar les diferents possibilitats i alternatives amb tots els ens i administracions implicades per portar a terme el desenvolupament urbanístic que pugui substituir el PDU inicialment previst, s’ha acordat que sigui quina sigui la figura o figures de planejament que s’escullin, han de ser tals que permetin el mantenir la mateixa visió global de tot el conjunt de l’Entorn de la Colònia Güell, així com el manteniment dels mateixos objectius i criteris en base als treballs i estudis desenvolupats fins a l’actualitat, que s’aprofitaran en la seva totalitat.

En aquest sentit, s’ha consensuat en la darrera sessió del Consell General l’estratègia i les línies generals d’aquest desenvolupament urbanístic, que consistirà en portar a terme de forma simultània una modificació de l’ARE Riera de Can Solé actual i modificacions puntuals del PGM de la resta de l’àmbit i del Recinte industrial per tal de facilitar i agilitar el seu desenvolupament de forma independent, treballant amb la màxima celeritat i rigor per donar resposta a les necessitats actuals del territori, que garanteixen resoldre les mancances i problemàtiques actuals, trobant l’equilibri entre la preservació dels espais de gran interès mediambiental i paisatgístic, amb la necessitat de dotar l’àmbit d’equipaments, serveis, activitat econòmica, mobilitat i habitatge social.

En tot cas, es proposa que el Consorci segueixi essent l’ens que desenvolupi els futurs planejaments en la condició d’administració actuant.

Pel que fa a la segona fase del procés de participació, aquesta es podrà iniciar en el moment que s’ iniciïn els treballs de redacció de les noves figures de planejament.

Més informació:

Primera fase de participació i diagnosi ciutadana: https://participa.gencat.cat/processes/DiagnosiColoniaGuell
Jornades sobre model urbà i segona fase de participació: https://participa.gencat.cat/processes/avancpduentorncoloniaguell